اقسام آتشفشانها

آتشفشانهای نقطه‌ای که مواد گداخته از یک محل بیرون می‌آید (آتشفشان نوع مرکزی). انواع آتشفشانهای نقطهای عبارتند از:

    * آتشفشانهای نوع هاوایی یا سپری

    * آتشفشانهای نوع استرومبولی

    * آتشفشانهایی پرکابی

    * آتشفشانهای نوع پله

    * آتشفشانهای نوع ولکانو

آتشفشانهای شکافی یا خطی که فوران آن در امتداد یک شکاف صورت می‌گیرد. انواع آتشفشانهای شکافی یا خطی عبارتند از:

  * فورانهای خطی غیر انفجاری

  * فورانهای خطی انفجاری

/ 0 نظر / 10 بازدید